• ایمیل صبا تامین پارسیانinfo@sabataminparsian.com
  • ایمیل روابط عمومیpr@sabataminparsian.com
  • ایمیل مدیریت برنامه ریزیpe@sabataminparsian.com
  • ایمیل مدیریت سهامsaham@sabataminparsian.com
  • ایمیل سرمایه گذاریinvest@sabataminparsian.com
  • ایمیل تامین مسکنmaskan@sabataminparsian.com