اعضای هیأت مدیره

عادل برجیسیان

رئیس هیأت مدیره

محمد قوامی

نایب رئیس هیأت مدیره

یوسف بشرخواه

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

رضا گلستانی

عضو هیأت مدیره

مجتبی حسن پور

عضو هیأت مدیره