اطلاعیه واگذاری سهام (نوبت دوم)

با عنایت به درخواست تعداد کثیری از سهامداران محترم مبنی بر فراهم نمودن امکان خرید سهام شرکت صبا تأمین پارسیان از محل سود نقدی تقسیمی (پرداخت نشده) مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1402/04/28، شرکت آتیه پارسیس کیش در نظر دارد بخشی از سهام در اختیار خود را با نرخ هر سهم 3300 ریال به متقاضیان واگذار نماید.
سهامداران محترم  تا تاریخ 1402/07/25 مهلت دارند با تکمیل فرم ذیل و ثبت درخواست نسبت به این امر اقدام نمایند.
بدیهی است  با ثبت درخواست به شرح زیر، کل سود نقدی پرداخت نشده (100 ریال به ازای هر سهم) به سهام تبدیل و در سبد سهامداران منظور خواهد شد.